RESTOCK SALE 25% KORTING

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Algemeen

Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 4 – Toepasselijkheid

Artikel 5 – Het aanbod

Artikel 6 – De overeenkomst

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument bij herroeping

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 11 – Verplichtingen van Frozy bij herroeping

Artikel 12 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 13 – Het product

Artikel 14 – Garantie

Artikel 15 – Verzending en terugzending; anders dan bij herroeping

Artikel 16 – De prijs

Artikel 17 – Overmacht

Artikel 18 – Cadeaubonnen van Frozy

Artikel 19 – Levering en uitvoering

Artikel 20 – Betaling

Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 22 – Klachtenprocedure

Artikel 23 – Geschillen

Artikel 24 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Frozy;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Frozy in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Frozy georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Frozy gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Algemeen

 1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die de consument bij Frozy plaatst via de website of de mobiele website.
 2. Door gebruik te maken van de website www.froyztherapy.com, hierna te noemen frozytherapy.com /of door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de consument dat de consument gebonden is aan de volgende algemene voorwaarden.
 3. Alleen personen die de leeftijd hebben bereikt waarop zij bevoegd zijn tot het aangaan van een rechtshandeling kunnen een bestelling plaatsen.
 4. Het feit dat op frozytherapy.com op enig moment producten of diensten worden aangeboden, garandeert niet dat deze producten of diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Frozy behoudt zich het recht voor om op elk moment producten in te trekken.
 5. Frozy behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de consument. De versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op de bestelling van de consument is de versie die te vinden is op frozytherapy.com op het moment van het plaatsen van de bestelling.

 

Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer

Frozy

Online winkel

Beschikbaar: Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

E-mailadres: info@frozytherapy.com

Kamer van Koophandel nummer: 90259300

BTW-identificatienummer: NL004825268B46

 

Artikel 4 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Frozy en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Frozy en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op frozytherapy.com zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 5 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige  omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen kan deze niet meer worden geannuleerd door de consument. 
 5. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

In geval van ontbinding van de overeenkomst is de consument verplicht de desbetreffende producten binnen 14 dagen te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door Frozy Therapy in het tweede lid aangegeven wijze.

 1. Indien de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktijd van 14 dagen middels het bijgevoegde retourformulier of op andere ondubbelzinnige wijze (schriftelijk) aan Frozy Therapy te melden. 14 dagen na de dag volgend op de melding dient de consument het product terug te sturen of te overhandigen aan (een gemachtigde van) Frozy Therapy. De consument heeft in ieder geval de retourtermijn in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
 2. De producten kunnen alleen geretourneerd worden in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en dienen voldoende gefrankeerd en verzekerd te zijn. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor artikelen die tijdens het transport van de consument naar de ondernemer vermist of beschadigd raken.
 3. De bewijslast dat de consument tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de bedenktermijn, rust bij de consument.

 

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument bij herroeping

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. De geretourneerde producten mogen niet werkelijk gebruikt of beschadigd zijn.
 2. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan in lid 1 is toegestaan.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien Frozy hem niet vóór of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

 1. In geval van ontbinding van de overeenkomst is de consument verplicht de desbetreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen naar het retour adres vermeld op de frozytherapy.com. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door Frozy in het tweede lid aangegeven wijze.
 2. Indien de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktijd van 14 dagen middels het bijgevoegde retourformulier of op andere ondubbelzinnige wijze (schriftelijk) aan Frozy te melden. Vervolgens heeft de consument nog 14 dagen de tijd om het product terug te sturen of te overhandigen aan Frozy. De consument heeft in ieder geval de retourtermijn in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument dient het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Frozy te retourneren, conform de door
 4. Frozy verstrekte redelijke en duidelijke instructies die te vinden zijn onder het kopje “Retourneren” op frozytherapy.com.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

 

Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening.

 Artikel 11 – Verplichtingen van Frozy bij herroeping

 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Frozy dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is dat het product reeds door Frozy is terugontvangen of dat door de consument een sluitend bewijs van volledige teruggave kan worden overlegd.
 2. Frozy gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor de consument kosteloos.
 3. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Frozy de extra kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

 

Artikel 12 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

 1. Frozy kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in de lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Frozy dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk bij:

Goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;

 • goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • goederen die door hun aard na levering onherroepelijk met andere goederen zijn vermengd;

 

Artikel 13 – Het product

 1. De consument zal het product enkel en alleen gebruiken voor het doel waarvoor het gekocht is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is.
 2. De ondernemer behoudt nadrukkelijk de eigendom van het product voor, hetzij voor zichzelf, hetzij voor een derde, totdat de consument alle verplichtingen uit alle met de ondernemer gesloten overeenkomsten is nagekomen. Onder verplichtingen wordt verstaan de verplichting tot betaling van de koopprijs, alsmede eventuele betalingsverplichtingen ten aanzien van rente, kosten en/of schadevergoeding.
 3. De consument zal al het nodige doen om het eigendomsrecht van de ondernemer of een derde te beschermen. De consument zal de ondernemer onverwijld op de hoogte stellen van enige daad waardoor het eigendomsrecht zou kunnen vervallen of worden beperkt.
 4. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden, in eigendom over te dragen of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.
 5. Voor het geval dat de ondernemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan de ondernemer om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De consument dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete € 1.000,- per overtreding, alsmede een boete gelijk aan € 500,- voor elke dag dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door de ondernemer, voortduurt, onverminderd het recht van de ondernemer volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 – Garantie

 1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel garandeert de ondernemer de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten gedurende een termijn van één jaar na de factuurdatum.
 2. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie, moet de rekening – waaruit de aankoopdatum duidelijk moet blijken – worden overgelegd.
 3. De garantie houdt in dat het product gerepareerd of vervangen zal worden indien dit niet beantwoordt aan de overeenkomst. Indien reparatie of vervanging niet mogelijk is of  niet van de ondernemer gevergd kan worden, staat het de consument vrij de overeenkomst te ontbinden.
 4. De garantietermijn wordt door een reparatie door de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen derde gedurende de in lid 1 genoemde  termijn noch vernieuwd, noch verlengd.  De garantie vervalt indien de consument gedurende de in lid 1 genoemde termijn reparaties of wijzigingen aan of vervanging van de geleverde producten verricht of doet verrichten zonder de voorafgaande toestemming van de ondernemer.
 5. De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken of schade zijn ontstaan door: ‐ ondeskundige montage – ondeskundige inbouw – ondeskundige behandeling – ondeskundige toepassing – het nalaten van deugdelijk onderhoud – het gebruik van de geleverde producten voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze producten vallen. Evenmin vallen onder de garantie opzettelijk of door slordigheid ontstane beschadigingen.
 6. Voor (onderdelen van) producten welke niet door de ondernemer zelf zijn vervaardigd, verleent de ondernemer dezelfde garantie als haar leverancier op deze producten aan haar verleent, echter met een maximum van de in lid 1 genoemde termijn en met dezelfde restricties als genoemd in de leden 2, 3, 4 en 5.
 7.  Ingeval van gebreken geconstateerd binnen de bedenktermijn dient de consument het  product te retourneren binnen de bedenktermijn, onder mededeling van het gebrek. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de bedenktermijn, dient de consument binnen 14 dagen na vaststelling van het gebrek een klacht in te dienen conform artikel 22.

 

Artikel 15 – Verzenden en terugzenden; anders dan bij herroeping

 1. Indien de consument niet de gehele overeenkomst wenst te ontbinden (herroepingsrecht), maar slechts een gedeelte wenst te retourneren, dient de consument het product dat hij wenst te retourneren binnen een termijn van 14 dagen aan Frozy te zenden. Producten uit een pakket kunnen niet los geretourneerd worden.
 2. De kosten van toezending en terugzending zijn voor rekening van de consument.
 3. De consument dient het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Frozy te retourneren, conform de door Frozy verstrekte redelijke en duidelijke instructies, die te vinden zijn onder het kopje “Retourneren” op frozytherapy.com.
 4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Frozy dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product of een door de consument overgelegd sluitend bewijs van retournering, aan de consument terugbetalen.

 

Artikel 16 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Frozy Therapy producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Frozy Therapy geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze afhankelijkheid van schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Frozy Therapy dit bedongen heeft en zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

  

Artikel 17 – Overmacht

 1. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. In de volgende gevallen is in elk geval sprake van ‘overmacht’: een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer (zowel nationaal als internationaal) transportmoeilijkheden, staking, het niet of tijdig leveren door onze leveranciers, (dreiging van) oorlog, watersnood, personeelsgebrek, brand, overheidsmaatregelen en im- en exportverboden. Deze opsomming is niet limitatief.
 3. In geval van overmacht wordt de nakoming door de ondernemer van haar verplichtingen uit onderhavige overeenkomst en/of een deelovereenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de betreffende overmacht, zonder dat de ondernemer tot enige schadevergoeding uit dien hoofde gehouden is.
 4. Indien de ondernemer door overmacht van tijdelijke (langer dan drie maanden) of blijvende aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht van langere duur dan drie maanden niet of slechts ten dele kunnen  worden  uitgevoerd, geeft zulks de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden. De consument kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 6. De ondernemer is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

Artikel 18 – Cadeaubonnen van Frozy

 1. Cadeaubonnen of hun restwaarde zijn niet inwisselbaar voor geld.
 2. Het is niet toegestaan om cadeaubonnen of de werking ervan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 3. Elke (poging tot) fraude of andere ongeoorloofde handeling wordt geregistreerd en leidt tot weigering van het gebruik van cadeaubonnen.
 4. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op enigerlei wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 5. De cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig na de datum van uitgifte.

 

Artikel 19 – Levering en uitvoering

 1. Frozy zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Frozy geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken of aangegeven op frozytherapy.com Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Indien Frozy niet kan leveren, omdat de bestelde producten niet door haar eigen leveranciers aan Frozy zijn geleverd, kan Frozy de overeenkomst zonder schuld ontbinden. In dat geval zal Frozy de consument informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar is of als de consument het alternatief niet wil bestellen, betaalt Frozy het betaalde bedrag aan de consument terug.
 5. In het geval van lid 3 en 4 zal Frozy het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, aan de consument terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Frozy tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Frozy bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 20 – Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 werkdagen nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Frozy te melden.

 

Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Frozy totdat betaling door de consument heeft plaatsgevonden. Eigendomsoverdracht, verpanding, bewerking of verwerking zonder toestemming van Frozy is niet toegestaan.

 

Artikel 22 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk (per e-mail of per post) worden ingediend bij Frozy binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Artikel 23 – Geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is niet van toepassing.
 2. Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige overeenkomst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de ondernemer is gevestigd, tenzij regels van dwingend recht zich daartegen verzetten. 

 

Artikel 24 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.